Winkelwagen

Close

U heeft nog geen producten in uw winkelwagen

Totaal

0.00

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Shop

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. Klik voor het downloaden van deze voorwaarden in pdf hier.

Definities

De volgende met een hoofdletter geschreven definities, hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 1. MMSN: Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V. gevestigd te Amstelveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 34.099.499 handelend onder de naam Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V.
 2. Website: De website van MMSN waar de webshop wordt geëxploiteerd, te raadplegen via www.mitsubishi-motors.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 3. Klant: De natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Erkende Wederverkoper.
 4. Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen de Erkend Wederverkoper en Klant. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
 5. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Shop.
 6. Voucher: De tegoedbon ter waarde van het aanbetaalde bedrag, te ontvangen van MMSN na aanbetaling van het op de Website gevraagde bedrag door de Klant aan MMSN, waarmee Klant bij een Erkend Wederverkoper het deel van de koopprijs voor Producten kan betalen ter hoogte van de aanbetaling.
 7. Erkend Wederverkoper: De bij MMSN aangesloten erkend wederverkoper zoals door de Klant tijdens zijn bestelling via de Website is geselecteerd, waar Klant de Producten afhaalt.
 8. Producten: Dit zijn alle artikelen zoals aangeboden via de Website.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen tot stand gebracht via de Website alsmede vervolgovereenkomsten en leveringen, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht of bevestiging bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze slechts van toepassing, indien en voor zover deze door MMSN uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website vermelde prijzen zijn inclusief montage, balanceren, verzendkosten en btw en, tenzij op de Website anders staat vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. MMSN kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 3. MMSN en de Erkend Wederverkoper kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. Indien de Klant op de Website aangeeft een Product te willen kopen geldt dit als een aanbod. Indien MMSN dit aanbod namens een Wederverkoper aanvaardt bevestigt MMSN langs elektronische weg de ontvangst van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door MMSN. In afwijking van het voorgaande, komt de Overeenkomst tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Klant, indien (i) het aanbod op de Website een volledige en nauwkeurige omschrijving omvat van de aangeboden Producten en (ii) de Klant tot aanbetaling van de Producten via de Website over is gegaan. Na een bestelling ontvangt de Klant van MMSN een bevestigingsmail.
 2. MMSN handelt niet te eigen behoeve maar bemiddelt slechts bij de totstandkoming van Overeenkomsten tussen de Klant en een Erkend Wederverkoper. MMSN is dus geen partij bij de Overeenkomst en is niet aansprakelijk voor gebreken in de Producten.
 3. MMMSN kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien MMSN op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te doen gaan, is MMSN gerechtigd gemotiveerd een bestelling, aanvraag, en/of aanbod te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals volledige vooruitbetaling, te verbinden.
 4. Klant begrijpt dat hij via de Website een aanbetaling doet voor de Producten. Voor het bedrag van de aanbetaling, dat MMSN ten behoeve van de Erkende Wederverkoper ontvangt en aan hem zal doorbetalen, ontvangt de Klant een Voucher waarmee Klant bij een Erkend Wederverkoper het deel van de koopprijs van de Producten kan betalen ter hoogte van de aanbetaling. Het restantbedrag wordt rechtstreeks voldaan bij de Erkend Wederverkoper.

Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen en de aanbetaling van Producten door MMSN is ontvangen, stuurt MMSN de Voucher zo spoedig mogelijk toe aan de Klant.
 2. Na ontvangst van de Voucher kan Klant bij de gekozen Erkend Wederverkoper de Producten laten monteren of afhalen. MMSN is niet verantwoordelijk voor de montage en andere handelingen van de Erkend Wederverkoper.
 3. MMSN raadt Klant aan de geleverde Producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden bij de Erkend Wederverkoper. Zie nader het Artikel over garantie en conformiteit.
 4. Zodra de te leveren Producten zijn gemonteerd of afgehaald gaat het risico over op de Klant.
 5. De Erkend Wederverkoper is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en de Producten kosteloos te retourneren.

Uitvoering Overeenkomst

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep,bedrijf of een rechtspersoon.
 2. Klant heeft het recht de Overeenkomst met Erkend Wederverkoper binnen 14 kalenderdagen na afhalen van de Producten, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Producten heeft afgehaald bij de Erkend Wederverkoper.
 3. Binnen de in lid 2 bedoelde herroepingstermijn mgaan met de Producten. Klant zal de verpakking van de Producten slechts openen en de Producten slechts inspecteren voor zover dit noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van Producten na te gaan en deze slechts op dezelfde manier hanteren en inspecteren als dat hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. Het in lid 2 omschreven herroepingsrecht geldt niet op de in de wet genoemde gronden.
 5. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan toegestaan in lid 3.
 6. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 2 van de in dit Artikel gestelde termijn door het formulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan MMSN, als vertegenwoordiger van de Erkend Wederverkoper, of door op andere ondubbelzinnige wijze aan MMSN kenbaar te maken dat Klant van de aankoop af ziet. MMSN bevestigt in geval van een elektronische melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om de Producten terug brengen naar de Erkend Wederverkoper. Klant kan ook binnen de in lid 2 bedoelde termijn direct de Producten terugbrengen naar de Erkend Wederverkoper. De kosten van het terugzenden van de Producten, waaronder van het eventuele demonteren van de Producten, komen voor rekening van Klant.
 7. Ingeval het gaat om Producten die door de Erkend Wederverkoper zijn gemonteerd, zullen kosten voor demontage en eventuele waardevermindering als bedoeld in lid 3 voor rekening van de Klant komen. De kosten worden geraamd op maximaal €600,-.
 8. Door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant. Klant ontvangt het volledige bedrag, dus inclusief de aanbetaling, terug van Erkend Wederverkoper.

Betaling

 1. Klant dient betalingen volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. MMSN is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 2. Klant betaalt voor de Producten een bedrag ter aanbetaling. Hiervoor ontvangt Klant een Voucher die Klant kan verzilveren bij de gekozen Erkend Wederverkoper. Het restantbedrag wordt rechtstreeks voldaan bij de Erkend Wederverkoper.

Garantie en conformiteit

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. Erkend Wederverkoper staat er voor in dat de Producten bij normaal gebruik voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften
 3. Een door Erkend Wederverkoper, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 4. Indien de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden dient Klant binnen een redelijke termijn nadat Klant het gebrek heeft ontdekt MMSN daarvan in kennis te stellen.
 5. Indien MMSN de klacht namens de Erkend Wederverkoper gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante Producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over de Producten.

Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over een Product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van MMSN of Erkend Wederverkoper, dan kan Klant bij MMSN telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. MMSN geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal MMSN binnen 2 werkdagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Aansprakelijkheid

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep, bedrijf of een rechtspersoon.
 2. De totale aansprakelijkheid van Erkend Wederverkoper jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 3. Aansprakelijkheid van Erkend Wederverkoper jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op de Erkend Wederverkoper jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Erkend Wederverkoper.
 5. De aansprakelijkheid jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Erkend Wederverkoper, door middel van een schriftelijk stuk aan MMSN, onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Erkend Wederverkoper ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Erkend Wederverkoper in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt.
 7. Iedere aansprakelijkheid van MMSN is uitgesloten.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde Producten eigendom van Erkend Wederverkoper.

Persoonsgegevens

 1. MMSN verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement. U vindt deze privacy statement [hier].

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V.

Bovenkerkerweg 6-8

1185 XE, Amstelveen

KvK 34.099.499

BTW NL 80.55.89.144.B01